תנאי שימושתקנון כללי

 

 

פרק א'

תנאי שימוש

 

1.    כללי

ברוכים הבאים לאתר אינפוקוד המוצג ברשת האינטרנט בכתובתו מופיעה לעיל (להלן "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת אינפוקוד מידע צרכני בע"מ (להלן- "אינפוקוד" או "החברה" או "הנהלת האתר"). אנא קראו את תנאי השימוש באתר בעיון ובקפידה. הגלישה באתר, בתכניו, במוצרים ובשירותי הקצה המוצעים בו כמו גם מסירת מידע על ידך באמצעות האתר (להלן- "השימוש באתר") כפופים לתנאי  תקנון זה (להלן- "תנאי השימוש").

השימוש באתר יחשב כהסכמה מצדך לכל האמור בו ולכל שינוי בתנאי השימוש כך שתנאי השימוש המחייבים יהיו תנאי התקנון המפורטים באתר במועד כניסתך לאתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אינפוקוד. לכן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ואם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

1.1.     אינפוקוד שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

1.2.     אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

1.3.     כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.4.     תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

1.5.     בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח "גולש" או "משתמש" הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר במוצריו ו/או בשרותיו באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.

1.6.     במסמך זה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי,  או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

1.7.     במסמך זה הנהלת האתר לרבות עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

1.8.     בחלק ממוצרי או שרותי האתר ימצאו תנאי שימוש המתייחסים באופן מפורט לשירות ו/או למוצר הספציפי. השימוש בשירותים ו/או במוצרים אלה כפוף הן לתנאי תקנון זה והן לתנאי השימוש הפרטניים לאותו שירות ו/או מוצר.

 

2.    תכנים באתר

2.1.     אינפוקוד, מספקת פתרונות מידע צרכני במשק הישראלי. לצורך כך החברה אוספת מידע מחברות, עסקים, מלקוחות וממקורות מידע מורשים אחרים לרבות בסיסי נתונים הפתוחים לשימוש  הציבור.

2.2.     חוות דעת ותלונות המוגשות לאינפוקוד כנגד החברות והעסקים, מטופלות באופן פרטני ונבדקות אל מול בית העסק עליו הוגשה התלונה.

2.3.     אינפוקוד עושה שימוש בכלים ובשיטות עבודה מתקדמים המבוססים על ניסיון בעליה ומנהליה בתחום המידע וכל זאת תוך הפעלת בקרות מקצועיות במטרה למנוע טעויות. עם זאת, לאור העדר כל אפשרות של 100% הצלחה באיתור ליקויים ובמניעת כשלים, וכן מעצם העובדה כי מדובר בהליכי איסוף מידע מורכבים ודינמיים ותחת מגבלות החוק בכלל וחוק הגנת הפרטיות בפרט, כיסוי הרמטי של הליקויים אינו אפשרי, ולפיכך העיון במידע המוצג ע"י אינפוקוד  אינו פוטר את הצרכן מלערוך בירורים עצמאיים לגבי עסקים שמולם הוא מקיים פעילות עסקית כלשהיא. למען הסר ספק מובהר, כי לאור כל אלה אם קרתה תקלה שגרמה נזק כשלהוא במישרין או בעקיפין תהה אינפוקוד פטורה מאחריות בגינה.

2.4.     התכנים המופיעים באתר, עשויים להיות מוצגים בכל אמצעי אחר, לרבות סלולאר ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של אינפוקוד ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

 

3.    זכויות יוצרים וקניין רוחני

3.1.     כל הזכויות במוצרי החברה, דוחותיה, תכני האתר וכל יצירה המופיעה בו לרבות הקניין הרוחני, סימנים מסחריים, פטנטים, מאגר המידע, שירותים המוצעים על ידי החברה, דרכי עיבוד הנתונים, הצגתם ודרכי העברתם שייכים לאינפוקוד.

3.2.     אין לשעתק, להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש שהוא בין במישרין ובין בעקיפין באתר או בחלקים ממנו  בכל דרך שהיא  ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאינפוקוד.

 

4.    קישורים

באתר או באייקונים של אינפוקוד המופעים באתרים אחרים עשויים להיכלל  קישורים לאתרים אחרים ויתכן אף שחלק מקישורים יופיעו במסגרת שיתוף פעולה או תשלום כלשהו. מובהר כי לאינפוקוד  אין כל שליטה במידע הנמצא באתרים אלה ובדרך פעולתם ואף לא אחריות לתוכנם, אין ליחס לקיום הקישורים משמעות של מתן אישור או העדפה.

קישורים אלה הינם לצורכי  נוחות המשתמש בלבד.

בטרם תחשוף את פרטיך האישיים באתרים אלו, אינפוקוד ממליצה לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולוודא שגם במסגרתם שומרים על פרטיותך וסודיות פרטיך האישיים.

 

אם נתקלתם בקישור מפר זכויות, קישור שתוכנו פוגע או בקישור בעייתי מכל בחינה שהיא הינכם מתבקשים להודיע על כך לאינפוקוד בכתובת Cust@infocode.co.il  .

 

5.    אחריות

5.1.     בכל מקום בתנאים אלו בו מפורטת אחריותו של "האתר", הכוונה היא לרבות אינפוקוד המפעילה אותו, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, יועציה וכל מי מטעמה וכן כל השירותים, התוכנות, והמידע המסופק על ידה.

5.2.     האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר או במוצרי הקצה המוטמעים באתרים אחרים או באמצעות מוצרי הקצה כמו מוצרי ה- SMS מוגשים ומועמדים לרשותך כמות-שהם (AS-IS).

5.3.     החברה פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע, כאמור. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב כנכון.

5.4.     במידה ויתגלה מידע הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי, לא מוסרי או אי-דיוק או טעות במידע הקיים באתר או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, יש להודיע על כך לחברה בכתובת Cust@infocode.co.il  כדי שנוכל לתקנו.

5.5.     האתר ו/או מי מטעמו ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו אינם אחראים באופן כלשהו אם במישרין ואם בעקיפין לעצם גלישתך באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או לכל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

בכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ובכפיפות להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה אחראית, במפורש או מכללא, לגבי:

5.5.1.    התכנים ובכלל זה המידע, החומר, הפעולות והפרסומות שלמותם ודיוקם המצויים באתר או באתרים אחרים שהגישה אליהם התאפשרה באמצעות האתר.

5.5.2.    כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות גישה מהאתר.

5.5.3.    כל פגיעה, הפסד  ו/או נזק מכל סוג שהוא לגוף ו/או לרכוש אשר נגרמו או עלולים להיגרם עקב הסתמכות על המידע באתר או השימוש באתר ו/או כתוצאה מפגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר .

5.5.4.    כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי, רגיש או בלתי הולם דרך האתר

5.5.5.    לכל סוג של תוכן אשר מוצג באתר על ידי המשתמשים בו או צדדים שלישיים, גם אם מידע זה נוגד את חוקי המדינה, לרבות מהימנותו ו/או טיבו וכן לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה משימוש במידע זה על ידי משתמש אחר, לו ולרכושו.

5.5.6.    פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לשרתים המאובטחים של האתר המכילים את הפרטים האישיים והסודיים של המשתמשים ו/או פרטים אחרים.

5.5.7.    פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מווירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו שיהיה מצוי באתר ו/או יועבר ממנו; הינכם מתבקשים לעשות שימוש בתוכנת אנטי וירוס מעודכנת בעת השימוש באתר.

5.5.8.    זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו ו/או שלמותו. האתר אינו מתחייב כי מכלול השירותים המוצעים או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל בלא מתן הודעה מוקדמת על כך מראש. בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, ולא יהיה בכך כדי להטיל על האתר כל אחריות מכל מין וסוג שהוא.

5.5.9.    החברה לא תישא באחריות בכל הנוגע למוצרים, שירותים, התחייבויות, עמידה בזמנים, תשלומים או כל שירות או התקשרות עסקית  אחרת הניתנים ע"י חברה או עסק המוצגים באתר.

5.5.10.מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר בזאת כי בכל מקרה של מחלוקת ו/או תביעה של משתמש באתר כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה תוגבל אחריותה של הנהלת האתר לגובה הסכומים ששולמו ע"י המשתמש.

 

6.    כתב ויתור:

החברה מדגישה בזאת כי אין לראות בתכנים המופיעים באתר, במוצריה השונים ובכלל זה במוצרי ה- SMS ובכל אמצעי אחר בה החברה מעבירה את תכניה, בסדר הופעתם ושלמותם ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו, שלמותו או חוקיותו  של המידע ואין משום המלצה לביצוע פעולות ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, אופי המוצר ו/או השירות, מאפייני הענף ותנאי השוק באותה עת. מומלץ לצרכן  לנהוג בתבונה ובזהירות  ובכל מקרה טרם ביצוע פעולה כלשהיא  לעיין בקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ  המוכר או נותן השירות ולהשיג יעוץ מקצועי לפני כריתת עסקה  ובמיוחד כאשר מדובר בסכום עסקה משמעותי ו/או בענפים שבהם רמת הסיכון הפיננסי גדולה יותר. כל משתמש ו/או צד שלישי כלשהו העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו  במישרין או בעקיפין- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

 

7.    תוקף ההסכם ושינויים

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים הכלולים באתר כמו גם תכנים ושירותים בסלולר ובכל אמצעי אחר בה מסופקים מוצריה, להגביל או לחסום את המשתמש מלעשות שימוש במוצריה החברה באופן זמני או קבוע, להתנות תנאים בקשר לכל אלה וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר. במקרה כאמור אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים לשמור גיבויים כלשהם של תכנים או חלקם אשר הוסרו ו/או נמחקו מהאתר.

 

אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם ולכן בכל מקרה של שאלה ביחס לתנאים אלו ,או  אם גיליתם ליקוי או שיש לכם הצעה לשיפור או בכל נושא אחר, הינכם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל הבהרה, בכתובת הדוא"ל Cust@infocode.co.il .

 

8.    תנאים למשתמש באתר

כגולש באתר או כמשתמש העושה שימוש במוצרים המוצעים בו הינך מתחייב בזאת:

8.1.     להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י באתר.

8.2.     לא לחדור לחומר ו/או לקבציי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב לרבות תוכנות-עוינות ,יישומים מזיקים וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.

8.3.     לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן או משתמש באתר.

8.4.     להימנע משימוש בתכנים העשויים לפגוע בסמלי מדינה, סמלי שלטונה לרבות אתריה ההיסטוריים ומורשתה.

8.5.     לא להעלות לאתר חומר המהווה פגיעה בפרטיות או חומר בלתי-חוקי, או חומר מאיים, פורנוגראפי,  בוטה, גזעני, המעודד, תומך, מסית מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או העלול לפגוע באדם וברגשותיו.

8.6.     לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.

8.7.     לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות האתר שלא באישור הנהלת האתר.

8.8.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל נאסר עליך בין היתר להפר את חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982, חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט- 1999, חוק המחשבים, התשנ"ה- 1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החוק למניעת הטרדה מינית, התשס"ב-2001, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965, חוק העונשין, תשל"ז- 1977, פקודת הנזיקין (נוסח חדש), ו/או כל תקנה או צו שניתנו על-פי או בהתאם לחוקים האמורים

 

 

9.    הגשת משוב

בחלק ממוצריה השונים של אינפוקוד המוצעים באתר  ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים ניתן להגיש משוב על בית עסק ספציפי. שירות זה נועד לטובת הצרכן ובמקביל משמש את העסק לשיפור מוצריו והשירות אותו הוא נותן.

במידה ובכוונתך להגיש משוב הינך מתחייב כי המשוב ינוסח באופן שאינו מפר את חוקי מדינת ישראל, אינו פוגע או מעליב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שהמשוב לא יכלול תכנים בעלי אופי: מיני, מאיימים, גזעיים, פוגעים בפרטיות, פוגעים ברגשות הציבור מעודדים לדבר עבירה ואו לשון הרע.

דע, כי מידע מטעה עלול לגרום נזק וחלה עליך חובה והאחריות לוודא את מהימנות המידע אותו הינך מוסר.  הינך עשוי לשאת באחריות משפטית לנזקים שייגרמו למשתמשים אחרים, לחברה או לצדדים שלישיים כתוצאה מהערות, מידע או תוכן פוגעני אחר אשר תעביר.

 

דע כי מסירת פרטים שגויים באתר תביא למחיקת פרטיך ממאגר החברה ולא תוכל לפרסם תגובות באתר

 

בהגשת משוב באמצעות מוצרי החברה באתר או באמצעות ה- SMS הינך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש באתר וכי אתה מסכים להם, וכי כל הפרטים הנמסרים על ידך לגביך, לגבי העסק ולגבי המשוב הם פרטים נכונים, מלאים ומדויקים, כמו כן הינך מצהיר כי הינך מוסר את המשוב לאינפוקוד מטעמים צרכניים, ללא אינטרס עסקי כלשהו ומתחייב להימנע מפעולות אשר יפגעו באמינות מערכת המשובים. למען הסר ספק אינך מתחרה במישרין או בעקיפין בעסק עליו הגשת את המשוב ואף לא שלוח מטעמו.

על מנת שהמשוב ששלחת יטופל הינך מסכים כי אינפוקוד תעביר, לפי שיקול דעתה, את המשוב כולו או חלקו, כולל פרטיך, לעסק שעליו הגשת את המשוב, להרחבה בנושא - ראה מדיניות הפרטיות של אינפוקוד.

החברה שומרת את הזכות הסופית לאשר, לדחות, למחוק לערוך משובים אלה על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

10. שימוש במידע האישי

במסגרת גלישתך באתר ושימושך במוצרים המוצעים בו, ייאסף ע"י החברה מידע סטטיסטי ומידע אישי עליך. חלק ממידע זה הינו הכרחי לצורך אספקת המידע אותו ביקשת כך לדוגמא בעת רישום לשירות או הגשת חוות דעת/משוב  על בית עסק  תתבקש לספק מספר פרטים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון סלולארי ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה. מסירת פרטים אלה אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הפרטים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל לקבל את השירות המוצע ע"י החברה. אנא קרא בקפידה את מדיניות הפרטיות של החברה המצ"ב בפרק ב.

 

 

11. שיפוי

המשתמש מתחייב להגן ולשפות את החברה או מי מטעמה בגין כל תביעה, טענה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם בגין הפרת המשתמש את תנאי שימוש אלה.

 

12. סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנובע להסכם זה לרבות פרשנותו, השימוש באתר וכל שאלה משפטית הקשורה בו הינו בבית המשפט המוסמך באזור תל אביביפו.


פרק ב'

מדיניות הפרטיות של אינפוקוד

 

אינפוקוד מתייחסת בכבוד לפרטיותם של הגולשים באתר ולפיכך מתחייבת לפעול באמצעות כלים טכנולוגיים ונוהליים  בכדי להגן על פרטיותך ולהבטיח שהשימוש בו יעשה בהתאם למדיניות שלהן.  

 

1.       על איזה מידע מדובר

במהלך השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נהגיך, עמודים בהם צפית, שימוש במוצרים המוצעים באתר, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת, מידע או פרסומות שקראת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתר ועוד (להלן "מידע סטטיסטי").

כמו כן במוצרים  או שירותים מסוימים או בתהליך ההרשמה לשירותים שונים או בעת מילוי משוב תתבקש למסור מידע נוסף כגון: שם, מס' טלפון נייד או כתובת דואר אלקטרוני.  (להלן "המידע האישי") מובהר כי מידע זה אינו חובה אולם הוא נחוץ לצורך אספקה תקינה של המוצר אותו ביקשת ובלעדי מידע זה השירות המבוקש לא יסופק.

 

2.       השימוש במידע שלך

אינפוקוד תשמור את המידע הסטטיסטי והמידע האישי במאגריה. השימוש בנתונים אלה  ייעשה אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

2.1.    כדי לאפשר לך להשתמש במוצרים או שירותים שונים באתר.

2.2.    לצורך תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו.

2.3.    כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים כך שיתאימו לדרישות ולציפיות המשתמש באתר. המידע שישמש את אינפוקוד לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

2.4.    כדי להתאים את המודעות והפרסומות שיוצגו לך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את אינפוקוד לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשמך או בכתובתך.

2.5.    לצורך קבלת ו/או שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות במסגרת המוצרים המוצעים באתר ושאותם ביקשת – מידע כגון: שם, טלפון, או מייל ותוכן המשוב/תלונה יועברו לבית העסק עליו ביקשת למסור או לקבל מידע, ראה בהמשך העברת מידע לצדדים שלישיים.

2.6.    על מנת ליידע אותך ולפנות אליך בהצעות לרכישת מוצרים ושירותים המוצעים ע"י אינפוקוד או על ידי צדדים שלישיים ולאפשר לך לרכוש אותם. פניות אלה רשאית אינפוקוד לבצע באמצעות: כתובת המגורים או כתובת אחרת שתמסור; כתובת הדוא"ל שלך; משלוח הודעה כתובה (SMS) לצג הטלפון הנייד שלך; התקשרות לטלפון הנייח או הנייד שלך או השארת הודעה במשיבונים של הטלפונים הללו. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת פניות אלה ע"י פניה בכתב ל- cust@infocode.co.il.

2.7.    ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

2.8.    לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר אינפוקוד.

 

 

3.       מסירת המידע לצדדים שלישיים

אינפוקוד  תימנע ככל האפשר מלמסור את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים, למעט כמפורט להלן. המידע האישי המכיל את דרך ההתקשרות איתך, שם, כתובת מייל או מספר טלפון, יימסר רק לבית העסק עליו התעניינת או במקרה בו מליאת משוב על בית העסק או במקרה בו הגשת תלונה על בית העסק.

בנוסף על האמור לעיל, אינפוקוד תעביר את המידע הסטטיסטי ו/או המידע האישי שלך לצדדים שלישיים במקרים המפורטים להלן:

3.1.    בכל מקרה בו החברה תמצא כי הפרת תנאי השימוש או ביצעת באמצעות האתר או בקשר אליו פעולות המפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או פעולות שהן לכאורה, לפי שיקול דעתה של אינפוקוד, עומדות בניגוד לכל דין.

3.2.    בכל מקרה של הפרת הסכם כלשהו עם אינפוקוד או עם צד שלישי, אשר נכרת דרך האתר או במסגרת שימושך באתר, לרבות הסכם לרכישת מוצר או שירות מאינפוקוד או מצד שלישי באמצעות האתר.

3.3.    במקרה בו ניתן צו שיפוטי המחייב את החברה למסור את פרטיך לצד שלישי או אם תעמוד החברה בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את המידע למי שטוען כי נפגע ממך.

3.4.    מסירת המידע לכל חברה קשורה או בבעלות אינפוקוד על מנת שיעשו בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 

מנהלי האתר לא ייחשבו כמפרים התחייבות לפרטיות או כפוגעים בפרטיות המשתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.4.       שימוש בעוגיות

עוגיות - "Cookies"  הינם קובצי טקסט קטן אשר הדפדפן שלכם (Browser) יוצר על פי פקודה ממחשבי החברה. אנו משתמשים בקבצים אלו, לצורכי אבטחת מידע, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולשיפור חווית הגלישה. כך לדוגמא מאפשרים קבצים אלו לזהות גולש אשר יצא מהאתר וחזר וביקר בו בקלות ובמהירות. המידע המצוי על ה - Cookies  בו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

חלק מה-  Cookies  הינם זמניים ויפקעו מיד כאשר תסגרו את הדפדפן וחלק אחר מה- Cookies  הינם קבועים.

בכל עת, הינכם יכולים למנוע משלוח Cookies  ולהסירם על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. עם זאת, זכרו שבעשותכם כך הינכם עשויים לנטרל חלק מהשירותים והתכונות באתר ולפיכך בטרם תעשו כן בדקו היטב במדריכי הדפדפנים הרלבנטיים אשר דרכם הינכם גולשים.


5.       אבטחת מידע

אינפוקוד מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע ועושה מאמצים סבירים על מנת לשמור על הפרטים האישיים של המשתמשים באופן מאובטח. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי אינפוקוד, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מובהר כי אינפוקוד לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


6.       זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. זכות העיון היא של האדם על עצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אינפוקוד  תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות, אולם לא תמחק מידע הדרוש לה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר. מידע זה  יוסיף להישמר באינפוקוד על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

 

7.       שינויים במדיניות הפרטיות

אינפוקוד רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו  יבוצעו שינויים במדיניות זו, הנוגעים להוראות שעניינן השימוש במידע האישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.

 

באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה, כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברת אינפוקוד והשירות יופסק תוך 48 שעות ממועד מתן ההודעה בכתב – כתובת להודעות  cust@infocode.co.il.

 

 

בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מתיר לחברה להעביר Cookies  אל מחשבך, להשתמש במידע האגור ב- Cookies ולזהותך על פיו, לעשות שימוש במידע האישי ובמידע הסטטיסטי בהתאם למדיניות הפרטיות ובכפוף להוראות החוק.

 

 

 


פרק ג'

תקנון שירות ב- סמס


1.       תיאור השירות

חברת אינפוקוד מספקת בנוסף לשירותיה השונים גם שירותי תוכן באמצעות הודעות SMS. השירות מאפשר למשתמש לקבל כרטיס מידע דיגיטלי מאתר אינפוקוד על בית עסק מסוים כלשהו, המנוי באתר המידע של אינפוקוד, אל מחשבו האישי ו/או אל מכשיר הסלולר האישי של המשתמש. כמו כן מאפשר השירות למשתמש להשתתף בסקר שביעות רצון וליתן את חוות דעתו על בית עסק מסוים המנוי באתר אינפוקוד. ההשתתפות בסקר נעשית באמצעות העברת חוות דעתו ממכשיר הסלולר ו/או ממחשבו האישי של המשתמש אל אתר אינפוקוד.

חלק משירותי ה- SMS הינם בתשלום, בכל מקום בו השירות הינו בתשלום הדבר מצוין באופן ברור ובולט וכן מצוין מחיר השירות.

 

לשירות יכול להצטרף רק מי שהוא בן 18 ומעלה, בעל מכשיר סלולרי, או המחזיק במכשיר סלולארי כדין (ובהסכמת בעל המכשיר בלבד) ושהמכשיר שהוא מחזיק תומך בקבלת הודעות SMS בעברית, ואינו חסום לקבלת שירותי תוכן. חלק מהמוצרים המסופקים אך ורק לבעלי מכשירים העושים שימוש בטכנולוגיית GSM ותומכים ב—VCARD.  

 

השימוש בשרותי ה- SMS המוצעים באתר מעיד על הסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה, לרבות פרק ב' מדיניות הפרטיות ופרק א' תנאי שימוש כלליים.

 

2.       פרוט המוצרים ושירותים

2.1.     כרטיס פרטי זיהוי- יזום מהאתר

משלוח בקשה ע"י המשתמש אשר גולש באתר אינפוקוד ומעוניין בקבלת כרטיס מידע דיגיטלי על בית עסק מסוים המנוי באתר אינפוקוד וקבלת כרטיס המידע אל מכשיר הסלולארי הנייד שברשותו.

הודעת הSMS  מאינפוקוד תכיל את כרטיס הביקור של בית העסק המבוקש.

לצורך קבלת השירות במוצר זה על הלקוח ללחוץ על הקישור המתאים באתר אינפוקוד המסמל משלוח המידע לנייד.

2.2.     כרטיס פרטי זיהוי – יזום מהנייד

משלוח בקשה ע"י המשתמש באמצעות הודעת SMS ממכשיר הנייד שברשותו אל אתר אינפוקוד לצורך קבלת כרטיס מידע דיגיטלי על בית עסק מסוים המנוי באתר אינפוקוד וקבלת כרטיס המידע באמצעות הודעת SMS  חוזר מאינפוקוד אל מכשיר הסלולארי הנייד שברשותו. הודעת הבקשה של הלקוח תכיל את מספר האינפוקוד (קוד העסק)  של בית העסק לגביו מתבקש המידע.

הודעת הSMS  מאינפוקוד תכיל את כרטיס הביקור של בית העסק המבוקש. לצורך קבלת השירות במוצר זה, על הלקוח לפעול כדלקמן:

שלב ראשון: להקליד את הטקסט הבא- "קוד" או "רכב" או "עסק" לאחר מכן רווח.

שלב שני:  יש להקליד את קוד העסק עליו מתבקש המידע לדוגמא: "2030"

שלב שלישי : יש לשלוח את ההודעה למספר 6200.

2.3.     חוות דעת לקוח – יזום מהנייד

השתתפות המשתמש בסקר שביעות רצון לגבי איכות השירות שניתן לו מבית עסק מסוים אשר רכש את שירות הסקרים והמשובים של אינפוקוד. ההשתתפות בסקר מחייבת משלוח הודעת SMS ממכשיר הנייד של המשתמש אל אתר אינפוקוד. הודעת ה- SMS  תכיל את מספר ה- אינפוקוד (קוד העסק) של בית העסק ודירוג המשתמש בספרות לגבי טיב השירות שקיבל מבית העסק.

לאחר משלוח חוות הדעת יקבל המשתמש באמצעות SMS חוזר אישור מאתר אינפוקוד כי חוות דעתו נלקטה. בחלק מהמשובים יתכן ותינתן הטבה כלשהיא ע"י בעל האתר עליו נערך הסקר.

לצורך קבלת השירות במוצר זה על הלקוח לפעול כדלקמן:

שלב ראשון: להקליד את הטקסט הבא - "משוב" לאחר מכן רווח.

שלב שני: את קוד העסק עליו מתבקש המידע לדוגמא: "2030" לאחר מכן רווח.

שלב שלישי: להקליד את התשובות לשאלות הסגורות ברצף לדוגמא: "5451109"

שלב רביעי: במידה וברצונך להוסיף גם מלל חופשי ניתן להוסיף אך לא יותר מ- 60 תווים, לדוגמא: "שירות נפלא".

שלב חמישי לשלוח את ההודעה למספר 6200.

 

3.       עלות השימוש בשירות

3.1.     העלות היא כדלקמן:

3.1.1.    כרטיס פרטי זיהוי- יזום מהאתר : 0 ₪.

3.1.2.    כרטיס פרטי זיהוי – יזום מהנייד, מדבקת עסק: 1 ₪.

3.1.3.    כרטיס פרטי זיהוי – יזום מהנייד, מדבקת רכב: 1 ₪.

3.2.     החיוב, במידה וקיים, יתבצע לאחר שליחת הבקשה ב- sms.

3.3.    החיוב יתבצע דרך המפעיל הסלולארי בו הגולש מנוי.

3.4.    החיוב בשירות יבוצע בחשבון הטלפון הסלולארי החודשי.

3.5.    מתן השירות מותנה בהקלדה נכונה של הודעת הטקסט בסוף התהליך.

3.6.    אינפוקוד  רשאית לגבות תמורה ו/או להעלות תעריפים ו/או לשנות את מנגנון החיוב בגין השירות לכלל המנויים ו/או לחלקם בכל עת ובלבד ששינוי זה יעשה תוך כדי עדכון העלויות בתקנון זה ובמודעות המתאימות.


4.       אחריות הגולש לתכני חוות הדעת המוגשת על ידו

4.1.    הגולש מצהיר ומסכים בזאת כי הינו האחראי הבלעדי לכל התכנים ו/או המידע שנמסר ונכתב על ידו ומתחייב לפצות מיידית את אינפוקוד בגין כל נזק ישיר או עקיף (לרבות הוצאות משפטיות) שיגרם לאינפוקוד כתוצאה מהפרת תנאי השימוש ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.

4.2.    אינפוקוד רשאית לעבד, לנתח, לדחות, לשנות, למחוק ואף לערוך את המידע ותוכן חוות הדעת כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה.

4.3.    אינפוקוד רשאית להעביר את חוות הדעת ובכלל זה את מספר מכשיר הסלולארי הנייד של המשתמש לבית העסק עליו הוגשה חוות דעתו של המשתמש.

4.4.    אינפוקוד אינה בודקת את נכונות חוות הדעת ותוכנה וכל חוות דעת המוגשת על ידי המשתמש היא בגדר אחריותו בלבד.

4.5.    הגולש מתחייב בזאת שלא לרשום מודעות אשר אינן ראויות קרי קללות, גידופים, רכילויות, בעלות תוכן פורנו גרפי כולל קישורים לאתרים פורנו גרפים, התעסקויות בחיים הפרטיים של אחרים, מסירת פרטים כלשהם אישיים אשר אינם שלהם, דברי גזענות ולשון הרע. בנוסף, אין לרשום מודעות העלולות לגרום בעקיפין או במישרין לנזק כזה או אחר.

4.6.    חוות דעת אשר אינה עולות בקנה אחד עם תקנון זה תמחק באופן מיידי ללא חובת הודעה מוקדמת למשתמש וללא החזר ו/או פיצוי כספי.

4.7.    הגולש מצהיר בזאת, כי הוא מתיר לאינפוקוד, בעליה ומפעיליה לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות העברתם בכל אמצעי ממוחשב, מודפס או מוצג באמצעי התקשורת והמידע השונות כמו גם כי הוא מתיר להעלותם ו/או להסירם מאמצעים אלו על פי שיקול דעתה הבלעדי  של אינפוקוד. המשתמש מצהיר בזאת כי בעצם מסירת חוות דעתו הינו מוותר על כל זכות בה וכל שימוש שמנהלי האתר, מפעיליו וצדדים שלישיים הקשורים בו שיעשו שימוש במידע זה, הגולש לא יתבע דבר בגינם.


5.       אחריות לגבי התכנים

5.1.    המשתמש מאשר כי הובהר לו מפורשות, כי השירות והמידע הכלולים בשירות מוצעים לו כפי שהם "As Is". לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אינפוקוד בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו.

5.2.    בכפוף לאמור בתקנון זה, אינפוקוד תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את תכני המידע בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין אינפוקוד אחראית לתוכן, אמיתות ונכונות המידע (כרטיס המידע בכללותו).

5.3.    אינפוקוד מצהירה כי אין לה אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו. בשים לב לאמור לעיל המשתמש פוטר בזה את אינפוקוד, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה בכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו וזאת מכוח כל דין ו/או הסכם.

5.4.    למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אינפוקוד, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמו ומטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי , תקלה, או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של המפעילים הסלולאריים.

5.5.    מובהר ומוסכם, כי אינפוקוד תפעל כמיטב יכולתה לאספקת המידע לאחר שליחת הבקשה ע"י הגולש, במהירות וקרוב ככל שניתן לזמן אמת, אולם יודגש כי בשים לב לטכנולוגיות של המפעילים הסלולאריים, סוגי המכשירים השונים וחבילות התוכן (חסימה או אי חסימה של שרותי תוכן) שרכש המשתמש, יתכן שהמודעה תגיע בשיהוי, תגיע משובשת, תגיע בחלקה או לא תגיע כלל וכי השירות ניתן בידיעה והסכמה לכך.


6.       אבטחת מידע

אינפוקוד תנקוט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש, עם זאת אינפוקוד אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך אינפוקוד לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין , בחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.


7.       אחריות לגבי השירות עצמו

אישור המודעה תינתן לגולש באמצעות משלוח הודעות טקסט (SMS) על גבי הרשתות הסלולאריות. שירות ה-SMS נשען, בין השאר, על זמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ורשת התקשורת הסלולארית של המפעילים הסלולאריים השונים, אשר בחלק מן האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. אינפוקוד, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם עקב אי אספקת השירות, הגבלת השירות, השהייתו, ניתוקו או הפסקתו, לרבות עקב טעות במתן השירות, או השמטה של חלק מהמידע או אי מסירת המידע או איחור במסירתו.


8.       כללי

אינפוקוד וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו. אינפוקוד אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, ושיהיה נקי מטעויות או תקלות, קלקולים או כשלים - בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל אינפוקוד או אצל מי מספקיה או כל גורם אחר המעורב בהפעלת השירות.

לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל מידע המתקבל במסגרתו השתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילויותיו בשירות ו/או על כל מידע המתקבל באמצעותו

 

 9.       קופונים, מבצעים והטבות

מפעם לפעם תציע אינפוקוד בשמם של מפרסמים קופונים מענקים והטבות שונות )להן: "הטבות") למשתמשים אשר מילאו חוות דעת לקוח. מובהר כי ההטבות ככל שיחולקו למשתמשים יהיו בהתאם לתנאים שיקבעו ויפורסמו על ידי המפרסמים. אינפוקוד אינה יכולה לוודא ואינה מוודאת בפועל את יכולתם של המפרסמים להעניק את הטבות ולא תהיה אחראי בשום צורה שהיא למימושן ו/או לכל טענה בגינן.

 

10.    המפעילים הסלולאריים

10.1. המפעיל הסלולארי אינו נושא באחריות כלשהי בנוגע לאינפוקוד ולשירות המסופק  על ידה.

10.2. המפעיל הסלולארי רשאי לנתק מהשירות כל מנוי שלא עומד בהתחייבויותיו כלפי המפעיל הסלולרי.

10.3. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה על פי כל דין, במקרים בהם אינפוקוד תחשוש כי השימוש בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהיה  רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה המשתמש בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של אינפוקוד, כי תיתכן פגיעה מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר אינפוקוד תימצא לנכון, והכול בכפוף לכל דין.


11.    זכויות קניין רוחני

המשתמש מצהיר כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים והתיעוד הקשור בשירות הינם קניינה הבלעדי של אינפוקוד, לפי העניין. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לאינפוקוד /או לצד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השירות.


12.    שינוי השירות או הפסקת פעילותו

אינפוקוד שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את השירות הניתן ו/או כל חלק ממנו ללא כל הודעה מוקדמת. אינפוקוד לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך, לא תישא בשום אחריות כלפי המשתמש או כלפי צד ג' כלשהו אם יפסיק את השירות לצמיתות או לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תינתן באתר.

 13.    עדכון תקנון

אינפוקוד רשאית לשנות בעתיד את תקנון השירות ובלבד שהתקנון העדכני יוצג באתר. המשך קבלת השירות לאחר כל שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור קבלת השינויים.

מומלץ למשתמש לעיין בהוראות התקנון מידי פעם בפעם על מנת לעמוד על השינויים שעשויים לחול בהוראות התקנון.


14.    שונות

14.1. לצורך קבלת השירות, המשתמש מצהיר כי הוא הבעלים החוקיים הרשום של קו הטלפון הסלולארי לגביו מתבקש השירות, ויוכל להוכיח זאת במידה ויידרש לכך על ידי מפעילת השירות. במידה והמשתמש אינו הבעלים הרי שהמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כלפי אינפוקוד כי הצטרפותו לשירות (לרבות חיובו בתשלום בגין השירות), הינה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של קו הטלפון עבורו יירשם השירות כאמור, וכי הוא יישא בלעדית באחריות וישפה את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים הרשום של קו הטלפון לגביו התבקש השירות.

14.2. הגולש מתחייב לשפות את אינפוקוד, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה.

14.3. אינפוקוד רשאית להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור וללא כל חובת פרסום.

14.4. במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.

 

בעצם השימוש במוצרי החברה המשתמש מסכים לתנאי שימוש אלו ומצהיר כי לא תהא לו כל טענה כנגד אינפוקוד ו/או מי מטעמה בקשר לכך.